Beställare och leverantör/entreprenör har ett gemensamt ansvar för en god arbetsmiljö. Vår målbild är inga olyckor.


Faksimiler

Vi på BASkontroll hjälper beställaren att säkerställa att leverantören uppfyller arbetsmiljölagstiftningens krav på byggarbetsmiljösamordning i planerings-, projekterings- och utförandeskedet (BAS P/U). Samtidigt hjälper vi leverantören att reda ut den ibland svårtolkade lagstiftningen.

BASkontroll ser till att kunskaperna är de rätta för varje enskilt uppdrag samt att rutiner finns på plats och är dokumenterade. Vi hjälper gärna till med tips och goda idéer för att underlätta – vår målsättning är att alla leverantörer ska bli godkända.

Omkring 50 byggnadsarbetare blir sjukskrivna på grund av olycksfall på arbetet varje månad. Under samma tidsperiod avlider i snitt en person till följd av en arbetsplatsolycka inom byggsektorn enligt statistik från SCB.

Källa SCB

Bakgrund

Det finns många risker vid byggnad- och anläggningsarbeten och förutsättningarna varierar mycket. Arbetena bedrivs på skilda ställen där flera olika arbetsmoment kan pågå samtidigt, ofta med ett flertal entreprenörer och med varierande antal arbetstagare inblandade. För att få en tryggare arbetsplats skärptes arbetsmiljölagen 2009, då infördes bland annat krav på byggarbetsmiljösamordnare.

En bra planering, projektering och kontroll i utförandet leder till en säkrare byggarbetsplats med minskad risk för ohälsa och olycksfall, en effektivare produktion och ökad lönsamhet.

Som beställare i den upphandlande organisationen har man stora möjligheter att förebygga arbetsskador och ohälsa. Exempelvis genom att ställa krav på arbetsmiljön i ett tidigt skede och välja projektörer (arkitekter, konstruktörer samt andra tekniska konsulter) och entreprenörer som har kunskap och kompetens inom arbetsmiljö och byggnadsarbete. Det arbetet underlättas genom BASkontroll.

Byggprojekt

Vad är ett byggnads- och anläggningsarbete?

Vad är ett byggnads- och anläggningsarbete?

Som beställare av byggprojekt, servicearbete, reparation eller liknande är man i många fall ansvarig för att utse och kontrollera en byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) under planering, projektering och utförande.

I AFS:en 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete definieras särskilda risker där det finns krav på att utse en byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U).

Exempel på risker är:

 • Arbete på höjd över 2 meter.
 • Arbete på plats eller område med passerande forsdonstrafik.
 • Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material.

Vilka arbeten som klassas som bygg- och anläggningsarbete i föreskriften spänner över ett brett spektra. Många "småjobb" som till exempel service, underhåll, installationer eller reparationer kan falla under lagstiftningen.

Lagtexten säger "den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planering och projektering se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas såväl i byggskedet som i det framtida brukandet. Även vid korta uppdrag med särskild risk har den som låter utföra ett ansvar”.
(AFS 1999:3 Byggnads-och anläggningsarbete)


Vem har ansvaret?

Det egna arbetsgivaransvaret är alltid grunden för all planering av en säker byggarbetsplats. Beställaren (byggherren), har ett ansvar att utse BAS-P och BAS-U vilka har ett arbetsmiljöansvar inom ramen för sina arbetsuppgifter. Fokuset ligger på riskbedömningar, samordning, kontroll och dokumentation.

Beställaren (Byggherren)

Som beställare räknas den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete och är vanligtvis den som beställer samt betalar för det. Beställaren ska utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U) som antingen kan vara en fysisk eller juridisk person. Inom BASkontroll har samverkande bolag beslutat att verifiera och teckna avtal med utsedda fysiska personer hos leverantören eller utsedda handläggare av BAS uppgiften hos den juridiska personen/organisationen.

Beställarens utökade ansvar för arbetsmiljön är unikt för just byggnads- och anläggningsarbeten, det vill säga alla arbeten som omfattas av föreskrifterna för Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3). Enligt föreskriften ska "den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet hos den utsedda byggarbetsmiljösamordnaren, liksom den personal som denna tänkt använda i samordningsarbetet".

Beställaren befrias aldrig från arbetsmiljöansvaret och behöver ha någon form av system för att följa upp och säkerställa att arbetsmiljöarbetet fungerar under projekteringen och utförandedelen. Om arbetsmiljöarbetet inte fungerar behöver beställaren vidta åtgärder.

Vem har ansvaret?

Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P och BAS-U)

BAS-P är den som samordnar och säkerställer det underlag som tas fram vid planering och projektering utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Det är viktigt att det är tydligt hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras av de som medverkar i projekteringen och vilket ansvar de medverkande har. BAS-P ska löpande hålla sig uppdaterad om projektörernas arbetsmiljöarbete och se till att arbetsmiljörisker bevakas.

BAS-U är den som samordnar olika entreprenörers arbeten i byggskedet så att man inte skapar risker för varandra. BAS-U behöver löpande hålla sig informerad och uppdaterad om entreprenörernas arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatsen och ha någon form av system för detta.

Både beställare, BAS-P och BAS-U ansvarar för att arbetsmiljöuppgifterna blir utförda genom hela byggprocessen, från början till slut.

Krav på byggarbetsmiljösamordnaren

BAS-P och BAS-U ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs och det ska kunna styrkas. Personer som är BAS-P, BAS-U ska ha goda kunskaper om arbetsmiljöregler och om de föreskrifter som är viktiga för det aktuella arbetet.

Kravet på den totala utbildningstiden ska motsvara Arbetsmiljöverkets riktlinjer med minst 48 timmar utbildning under den senaste femårsperioden.

Exempel på relevanta utbildningar är;

 • Byggarbetsmiljösamordning (BAS) Grund
 • BAS Fördjupning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Grund
 • SAM Fördjupning
 • Heta Arbeten
 • Bättre arbetsmiljö (BAM)
 • Hjälp på väg
 • Första hjälpen och HLR
 • Brand
 • Skylift
 • Ställning

Vad är BASkontroll?

Sedan 2012 har åtta kommunala fastighetsbolag i Göteborg samverkat med Svenska Ledargruppen i ett program som kontrollerar att ramavtalsleverantörer uppfyller arbetsmiljölagens krav avseende byggarbetsmiljösamordning. Under åren har ytterligare privata och kommunala bolag och förvaltningar med behov av verifiering av byggarbetsmiljösamordnare anslutit sig till BASkontroll.

För att förenkla och systematisera processen har vi gemensamt tagit fram webbverktyget BASkontroll. Leverantören matar in dokument som styrker rätt kompetens och att rutiner finns dokumenterade. Bolagen som är beställare (byggherrar) kan sedan enkelt se vilka leverantörer som är godkända (verifierade).

Syftet med verifieringen är att uppfylla arbetsmiljölagstiftningens krav för att därefter kunna teckna avtal med leverantören avseende byggarbetsmiljösamordning i planering, projektering och/eller utförande (BAS P/U).

BASkontroll bidrar till en säkrare och tryggare arbetsmiljö. Granskningen utförs enligt överenskommelse med bolagen. Under verifieringsprocessen fungerar BASkontroll som ett "bollplank" för leverantörerna och svarar på frågor och funderingar.

Verifieringsprocessen i korthet

 • Leverantören loggar in på www.baskontroll.se och bifogar de dokument som efterfrågas, BASkontrolls sakkunniga svarar på praktiska frågor löpande.
 • Inskickat material kontrolleras. Eventuella kompletteringar efterfrågas.
 • BASkontrolls sakkunniga inom byggarbetsmiljösamordning kontrollerar och verifierar (godkänner) materialet.
 • Inbjudan till avtalsmöte skickas ut där sakkunnig, beställare och leverantör inklusive Byggarbetsmiljösamordnaren träffas. Genom avtalet godtar leverantörens BAS-P/U uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare.
 • Avtal/handlingsplaner lagras i webbsystemet. Informationen uppdateras kontinuerligt och är alltid aktuell. Här kan beställarna hos anslutna bolag logga in och se status på respektive leverantör.
Verifieringsprocessen

Kontakta oss:

Vi samverkar om BASkontroll: